Tin nổi bật
Phần này bao gồm các nội dung sau: Báo Cáo của Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông. Kính mời quý vị xem file đính kèm sau đây gồm: Báo Cáo của HĐQT Công ty. Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017. Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017.

download

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty