Tin nổi bật

30-20-5

30-20-5

- Phân NPK đa lượng có hàm lượng dinh dưỡng cao. Thích hợp bón cho các loại cây trồng.
- Tăng năng suất và chất lượng nông sản .

25-25-5

25-25-5

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

20-20-15

20-20-15

- Kháng sâu bệnh, trái lớn, chắc hạt, cải tạo đất.
- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

20-20-15 ( Bao đỏ )

20-20-15 ( Bao đỏ )

- Kháng sâu bệnh, trái lớn, chắc hạt, cải tạo đất.
- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

20-20-15-7

20-20-15-7

- Tăng ra rễ, nảy chồi, ra hoa, đậu quả.

- Tăng sức chống chịu sâu bệnh và thời tiết xấu, tăng năng suất, chất lượng, độ phì đất.

HSTE 01

HSTE 01

- Giúp phát triển hệ thống rễ, rễ nhiều ăn sâu và rộng,giúp nẩy chồi, đẻ nhiều nhánh vươn cao.

- Tăng nâng suất và chất lượng cây trồng.

HSTE 02

HSTE 02

- Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh, đòng to, trổ đều.
- Giúp cây khỏe mạnh và tăng sức chống chịu sâu bệnh, kháng phèn, mặn, hạn, úng.

1 2
Video giới thiệu công ty