Tin nổi bật

- Tăng ra rễ, nảy chồi, ra hoa, đậu quả.

- Tăng sức chống chịu sâu bệnh và thời tiết xấu, tăng năng suất, chất lượng, độ phì đất.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 15%
- KALI (K2O) : 15%
- LƯU HUỲNH (S) : 7%

2) Công dụng:

- Tăng ra rễ, nảy chồi, ra hoa, đậu quả.

- Tăng sức chống chịu sâu bệnh và thời tiết xấu.

- Tăng năng suất, chất lượng, độ phì đất.

3) Cách dùng:

- Bón cho các loại cây ăn trái sau khi thu hoạch : bón 1 - 2 Kg/Gốc.
- Bón thúc cho lúa ở trên đất cát nghòe dinh dưỡng : bón 200 - 250 Kg/HA. 

Video giới thiệu công ty