Tin nổi bật
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Thu Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: HSI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/03/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/03/2019.

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty