Tin nổi bật
HSI công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động, Qui chế quản trị và Qui chế hoạt động của HĐQT sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Mời Quí vị quan tâm xem file đính kèm:

download ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

download QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

download QUI CHẾ QUẢN TRI

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty