Tin nổi bật
- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Tấn Quốc - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị. - Mã chứng khoán giao dịch: HSI - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.000 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 25.000 cổ phiếu. - Loại giao dịch đăng ký: Bán - Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 25.000 cổ phiếu. - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty