Tin nổi bật
1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Vũ Xuân Ngọc - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó tổng giám đốc 2. Mã chứng khoán giao dịch: HSI 3. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2: 014C003529 4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.510 cổ phiếu, tỷ lệ 0,195%. 5. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 19.510 cổ phần. 6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 19.510 cổ phần. 7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%. 8. Phương thức giao dịch: khớp lệnh 9. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 19/05/2014

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty