Tin nổi bật

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN NGOẠI TRỪ BCTC 2017

10-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017

10-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau.

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017

10-05-2018

Kính mới Quí vị quan tâm xem file đính kèm sau.

Xem thêm >>

TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

10-05-2018

Mời Quý cổ đông xem file đính kèm sau.

Xem thêm >>

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

10-05-2018

HSI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018. Kính mời Quý cổ đông...

Xem thêm >>

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Ngày CBTT: 9:30 26/02/2018)

10-05-2018

Sáng ngày 26/02/2018, các thành viên HĐQT Công ty đã họp và thống nhất chọn thời gian, địa điểm...

Xem thêm >>

Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

10-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau.

Xem thêm >>

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

10-05-2018

Ngày 20/11/2017, Công ty đã ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn...

Xem thêm >>

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

10-05-2018

Tổng cục công nghiệp quốc phòng đã giao dịch bán thành công số lượng cổ phiếu đang nắm giữ,...

Xem thêm >>

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔNG CỤC CNQP

10-05-2018

Kính mời Quý vị xem file đính kèm sau.

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty