Tin nổi bật

BÁO CÁO KIỂM TOÁN RIÊNG NĂM 2018

29-03-2019

Mời Quí vị xem file đính kèm sau đây:

Xem thêm >>

BÁO CÁO KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2018 VÀ GIẢI TRÌNH

29-03-2019

Mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây:

Xem thêm >>

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Phần 3)

28-03-2019

Mời Quí vị xem file đính kèm sau đây:

Xem thêm >>

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Phần 2)

28-03-2019

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, mời Quí vị quan tâm xem file đính...

Xem thêm >>

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Phần 1)

28-03-2019

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. mời Quí vị quan tâm xem file đính...

Xem thêm >>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

27-03-2019

Thông báo tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2019 và các biểu mẫu liên quan. Mời Quí...

Xem thêm >>

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

19-03-2019

Bà Trương Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát - đăng ký bán 5.000 cổ phần.
Số lượng cổ phần...

Xem thêm >>

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

13-03-2019

Bà Trương Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát - đăng ký bán 5.000 cổ phần. Số lượng cổ phần nắm...

Xem thêm >>

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018

07-12-2018

Ngày 07/12/2018, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã ký kết hợp đồng kiểm...

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty