Tin nổi bật

THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

15-04-2020

Sáng ngày 15/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghi quyết số 08/CK-HS về việc hoãn thời...

Xem thêm >>

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

31-03-2020

HSI công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019, mời quí vị quan tâm xem file đính kèm:

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

30-03-2020

HSI công bố thông tin BCTC đã kiểm toán năm 2019 kèm giải trình, Quí vị quan tâm xin xem file đính kèm...

Xem thêm >>

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

27-02-2020

Sáng ngày 27/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất chon ngày 27/03/2020 là ngày...

Xem thêm >>

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

23-12-2019

Ngày 23/12/2019, Công Ty CP Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã ký kết hợp đồng kiểm toán để...

Xem thêm >>

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

16-04-2019

Báo cáo thường niên năm 2018. Mới Quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây:

Xem thêm >>

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2019

13-04-2019

Ngày 12/04/2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Vật Tư...

Xem thêm >>

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Phần 4)

05-04-2019

Mời Quý vị quan tâm xem file đính kèm sau đây:

Xem thêm >>

BÀ HUỲNH THỊ NGỌC HƯƠNG - CỔ ĐÔNG LỚN ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG HẾT CỔ PHẦN

01-04-2019

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hương không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón...

Xem thêm >>

TRƯỞNG BKS ĐÃ BÁN 5.000 CP

01-04-2019

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Thu Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban...

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty