Tin nổi bật

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Phần 1)

28-03-2019

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. mời Quí vị quan tâm xem file đính...

Xem thêm >>

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

27-03-2019

Thông báo tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2019 và các biểu mẫu liên quan. Mời Quí...

Xem thêm >>

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

19-03-2019

Bà Trương Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát - đăng ký bán 5.000 cổ phần.
Số lượng cổ phần...

Xem thêm >>

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

13-03-2019

Bà Trương Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát - đăng ký bán 5.000 cổ phần. Số lượng cổ phần nắm...

Xem thêm >>

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018

07-12-2018

Ngày 07/12/2018, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã ký kết hợp đồng kiểm...

Xem thêm >>

TIN BUỒN

16-07-2018

Hội Đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh...

Xem thêm >>

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

16-06-2018

Sau một thời gian bị sự cố, nay trang web của Công ty đã được khắc phục xong và đang hoạt động...

Xem thêm >>

Bản cáo bạch niêm yết

04-06-2018

Kính mời quý vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

Báo cáo thường niên 2017

04-06-2018

Kính mời Quý vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty