Tin nổi bật

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (27/7/2013)

02-06-2018

Mời quí vị xem file đính kèm sau đây

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 1 NĂM 2013 (14/5/2013)

02-06-2018

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ 1 NĂM 2013 (19/4/2013)

02-06-2018

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng quí...

Xem thêm >>

QUI CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (17/4/2013)

02-06-2018

Ngày 08/04/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết định sửa đổi Qui chế nội bộ về...

Xem thêm >>

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG (10/4/2013)

02-06-2018

Kính mời quí cổ đông xem file

Xem thêm >>

HSI - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC (30/3/2013)

02-06-2018

Chiều nay, lúc 13h30, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh...

Xem thêm >>

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 (30/3/2013)

02-06-2018

Sáng nay vào lúc 8h50, tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng hợp và Phân Bón Hóa Sinh, đại...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2012 (21/3/2013)

02-06-2018

Mời quí vị xem file giải trình đính kèm

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2012 (21/3/2013)

02-06-2018

Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố báo cáo tài chính riêng đã kiểm...

Xem thêm >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (13/3/2013)

02-06-2018

Ngày 13 tháng 03 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh có nhận được đơn...

Xem thêm >>
Video giới thiệu công ty