Tin nổi bật

HSI - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC (30/3/2013)

02-06-2018

Chiều nay, lúc 13h30, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh...

Xem thêm >>

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 (30/3/2013)

02-06-2018

Sáng nay vào lúc 8h50, tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng hợp và Phân Bón Hóa Sinh, đại...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2012 (21/3/2013)

02-06-2018

Mời quí vị xem file giải trình đính kèm

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2012 (21/3/2013)

02-06-2018

Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố báo cáo tài chính riêng đã kiểm...

Xem thêm >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (13/3/2013)

02-06-2018

Ngày 13 tháng 03 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh có nhận được đơn...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012

02-06-2018

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh công bố thông tin BCTC HN năm 2012.

Xem thêm >>

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG (29/1/2013)

02-06-2018

Ngày 28/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 61/2013/TB-SGDHCM...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012 (22/1/2013)

02-06-2018

Công Ty Cổ Phần vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ 4 NĂM 2012 (21/1/2013)

02-06-2018

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố thông tin báo cáo tài chính riêng quí...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 3 NĂM 2012 (29/10/2012)

02-06-2018

Quí vị quan tâm xin mời xem file đính kèm

Xem thêm >>
Video giới thiệu công ty