Tin nổi bật

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT (21/04/2014)

21-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

21-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (29/3/2014)

21-05-2018

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Xuân Ngọc. Chức vụ: Phó tổng giám đốc. Mã chứng khoán giao...

Xem thêm >>

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (24/3/2014)

21-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 6 THÁNG NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT (19/8/2013)

02-06-2018

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng...

Xem thêm >>

GIẢI TRÌNH TRƯỚC VÀ SAU SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 6 THÁNG NĂM 2013 (20/8/2013)

02-06-2018

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố bảng giải trình biến động kết...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 2 NĂM 2013 (14/8/2013)

02-06-2018

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ 2 NĂM 2013 (19/7/2013)

02-06-2018

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh vừa hoàn thành Báo cáo tài chính riêng quí...

Xem thêm >>
Video giới thiệu công ty