Tin nổi bật

Báo cáo tài chính riêng quí 2 năm 2014

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2014

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ( 21/05/2014 )

18-05-2018

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Vũ Xuân Ngọc - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm...

Xem thêm >>

Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2014 ( 14/05/2014 )

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.( 29/04/2014)

21-05-2018

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Xuân Ngọc. Chức vụ: Phó tổng giám đốc. Mã chứng khoán giao...

Xem thêm >>

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.(29/04/2014)

21-05-2018

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Xuân Ngọc. Chức vụ: Phó tổng giám đốc. Mã chứng khoán giao...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ 1 NĂM 2014 (21/04/2014)

21-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT (21/04/2014)

21-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

21-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>
Video giới thiệu công ty