Tin nổi bật

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2023

25-07-2023

Mời Quí vị quan tâm xem file đính kèm

Xem thêm >>

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

27-04-2023

Mời quí vị quan tâm xem file đính kèm:

Xem thêm >>

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

10-04-2023

Mời Quý vị quan tâm xem file đính kèm

Xem thêm >>

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

06-04-2023

Mời Quý cổ đông quan tâm xem file đính kèm:

Xem thêm >>

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN 7

01-04-2023

Mời quý vị quan tâm xem file đính kèm

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

28-03-2023

Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2022 và Công văn giải trinh. Kính mời Quí vị quan tâm xem file...

Xem thêm >>

NGHỊ QUYẾT HĐQT VV TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

03-03-2023

Mời Quí vị quan tâm xem file đính kèm:

Xem thêm >>

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI TỔ CHỨC LIÊN QUAN

03-03-2023

Ngày 02/03/2023, HSI ký kết hợp đồng tư vấn quan hệ cổ đông với DAS - Tổ chức có liên quan của...

Xem thêm >>

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2022

18-01-2023

Mời Quí vị quan tâm xem file đính kèm:

Xem thêm >>

MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VŨ XUÂN NGỌC

31-12-2022

HSI thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giấm đốc Công ty đối với Ông Vũ Xuân Ngọc....

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty