20 - 10 - 24 + TE

20 - 10 - 24 + TE

Đang cập nhật thông tin....

15-9-20+TE ( Tan Nhanh )

15-9-20+TE ( Tan Nhanh )

- Thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng cây trồng.
- Kích thích quá trình tăng trưởng của rễ, đâm chồi, kích thích ra hoa, đậu trái.
- Hình thành trái to, thân, rễ, củ lớn.

22.10.24+TE ( Tan Nhanh )

22.10.24+TE ( Tan Nhanh )

- Tăng sinh trưởng phát triển, chống chịu sâu bệnh.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

- Tăng độ phì nhiêu của đất.

Video giới thiệu công ty
Cổ đông

Kể từ ngày 04/04/2018, cổ phiếu HSI đã được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch. Kính mời quí vị...