Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

Báo cáo tài chính riêng Quí 1 năm 2015

Báo cáo tài chính riêng Quí 1 năm 2015
Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm tóan

Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm tóan
Điều lệ sửa đổi năm 2015

Điều lệ sửa đổi năm 2015
HSI Công Bố Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015

HSI Công Bố Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015
BÁO CÀO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

BÁO CÀO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015