Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên
Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng; Bổ nhiệm Giám đốc tài chính

Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng; Bổ nhiệm Giám đốc tài chính
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Báo cáo tài chính riêng Quí 1 năm 2015

Báo cáo tài chính riêng Quí 1 năm 2015
Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm tóan

Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm tóan
Điều lệ sửa đổi năm 2015

Điều lệ sửa đổi năm 2015
HSI Công Bố Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015

HSI Công Bố Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015