Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II NĂM 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II NĂM 2015
Giai trinh cham CBTT

Giai trinh cham CBTT
Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2015
GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên
Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng; Bổ nhiệm Giám đốc tài chính

Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng; Bổ nhiệm Giám đốc tài chính
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội