Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( PHẦN 4 )

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( PHẦN 4 )
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( PHẦN 3 )

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( PHẦN 3 )
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( PHẦN 2 )

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( PHẦN 2 )
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( PHẦN 1 )

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
XÁC NHẬN NGÀY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

XÁC NHẬN NGÀY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG BỐ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2016

CÔNG BỐ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2016