Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HÓA SINH NĂM 2016

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HÓA SINH NĂM 2016
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CỔ PHIẾU HSI BỊ HẠN CHẾ GIAO DỊCH

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CỔ PHIẾU HSI BỊ HẠN CHẾ GIAO DỊCH
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CTY CP VTTH PHÂN BÓN HÓA SINH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CTY CP VTTH PHÂN BÓN HÓA SINH
BÁO CÁO KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2015

BÁO CÁO KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2015
BÁO CÁO KIỂM TOÁN RIÊNG NĂM 2015

BÁO CÁO KIỂM TOÁN RIÊNG NĂM 2015
Công văn giải trình về ý kiến loại trừ trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Công văn giải trình về ý kiến loại trừ trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( PHẦN 5 )

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( PHẦN 5 )