Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HÓA SINH NĂM 2016

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HÓA SINH NĂM 2016
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CỔ PHIẾU HSI BỊ HẠN CHẾ GIAO DỊCH

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CỔ PHIẾU HSI BỊ HẠN CHẾ GIAO DỊCH
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CTY CP VTTH PHÂN BÓN HÓA SINH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CTY CP VTTH PHÂN BÓN HÓA SINH
BÁO CÁO KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2015

BÁO CÁO KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2015
BÁO CÁO KIỂM TOÁN RIÊNG NĂM 2015

BÁO CÁO KIỂM TOÁN RIÊNG NĂM 2015