Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (Tiếp theo)

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHUYÊN MỤC NÀY SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC CHO TỚI NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY TỔ CHỨC ĐHCĐ 2017

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiên quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017.
BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty - Ông Vũ Xuân Ngọc
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4
Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán
Thay Đổi Người Công Bố Thông Tin

Thay Đổi Người Công Bố Thông Tin