Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông (23/2/2008)

Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên.
Dự án phát triển năm 2008 (27/11/2007)

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định đầu tư nhà máy nông dược, xây dựng khu công nghiệp và cảng biển
Bản cáo bạch niêm yết (12/11/2007)

Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp phân bón Hoá Sinh.