Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông (7/4/2008)

Thực hiện nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2008, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông lần 2 để chi trả cổ tức lần 2 năm 2007
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2008 (21/3/2008)

Ngày 29 tháng 03 năm 2008, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội. Toàn văn nghị quyết:
Đại Đội Cổ Đông Thường Niên Năm 2008 (21/3/2008)

Ngày 29 tháng 03 năm 2008, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008.
Thông báo chốt danh sách cổ đông (23/2/2008)

Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên.
Dự án phát triển năm 2008 (27/11/2007)

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định đầu tư nhà máy nông dược, xây dựng khu công nghiệp và cảng biển
Bản cáo bạch niêm yết (12/11/2007)

Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp phân bón Hoá Sinh.