Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh (25/7/2008)

Đại hội cổ đông năm 2008 đã thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quí II năm 2008 (25/7/2008)

Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh đã hoàn thành báo cáo quí II năm 2008
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh (2/6/2008)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố thông tin về viêc sụt giảm của giá cổ phiếu
Báo cáo tài chính Quí I năm 2008 (14/5/2008)

Quí I năm 2008, Lợi nhuận sau thuế của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh tăng 31% so với Quí IV năm 2007, xin mời quí vị download file để xem chi tiết
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007 (14/5/2008)

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Phía Nam ( AASCS) đã hoàn thành công việc kiểm toán tài chính
Báo Cáo Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2008

Ngày 29 tháng 03 năm 2008, tại Đại hội thường niên năm 2008, các cổ đông công ty cổ phần tổng hợp và phân bón hóa sinh đã thông qua nhiều quyết định quan trọng.
Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông (7/4/2008)

Thực hiện nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2008, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông lần 2 để chi trả cổ tức lần 2 năm 2007
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2008 (21/3/2008)

Ngày 29 tháng 03 năm 2008, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội. Toàn văn nghị quyết: