Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 3 NĂM 2009 (3/2/2010)

Ngày 18 tháng 10 năm 2009, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã hoàn thành bảng Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3 năm 2009
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐƯỢC GIẢI TOẢ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU HSI (19/9/2009)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh đã hoàn thành việc giải toả hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu HSI cho cổ đông
Báo Cáo Tài Chính Quí II (29/7/2009)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã hòan thành báo cáo tài chính đã được sóat xét
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2009 (2/5/2009)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh đã hoàn thành bảng báo cáo tài chính quí 1 năm 2009
BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (2/5/2009)

Ngày 25 tháng 04 năm 2009, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh đã tổ chức thành công Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2009.
Tài liệu phục vụ quí cổ đông tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2009 của công ty (Tiếp Theo) (24/4/2009)

Tài liệu phục vụ quí cổ đông tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2009 của công ty (Tiếp Theo)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THUỜNG NIÊN NĂM 2008 (21/4/2009)

Công Ty cổ Phần Vật Tư Tổng hợp và Phân Bón Hoá Sinh đã hoàn thành Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2008 ...
Tài liệu phục vụ Quí cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (10/4/2009)

Tài liệu phục vụ Quí cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009