Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

Tài liệu phục vụ quí cổ đông tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2009 của công ty (Tiếp Theo) (24/4/2009)

Tài liệu phục vụ quí cổ đông tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2009 của công ty (Tiếp Theo)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THUỜNG NIÊN NĂM 2008 (21/4/2009)

Công Ty cổ Phần Vật Tư Tổng hợp và Phân Bón Hoá Sinh đã hoàn thành Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2008 ...
Tài liệu phục vụ Quí cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (10/4/2009)

Tài liệu phục vụ Quí cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Thông Báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2009 (10/4/2009)

Ngày 25 tháng 04 năm 2009, Tại hội trường Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh sẽ diễn ra chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2009...
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ (21/3/2009)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (21/3/2009)

Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công Ty như sau:
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh đăng ký mua cổ phiếu quỹ (13/3/2009)

Ngày 23 tháng 02 năm 2009, Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã họp và ra quyết định mua lại 200.000 cổ phiếu HSI để làm cổ phiếu quỹ
Báo cáo tài chính quí 4 năm 2008 (12/2/2009)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh đã hoàn thành bảng Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2008