Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (11/3/2010)

Ngày 27 tháng 03 năm 2010 tại Trung Tâm hội nghị White Palace sẽ diễn ra Đại Hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (5/2/2010)

Ngày 27 tháng 03 năm 2010, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh sẽ tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2010
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 4 NĂM 2009 (3/2/2010)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã hoàn thành bảng báo cáo tài chính hợp nhất Quí 4 năm 2009 vào ngày 21 tháng 01 năm 2010
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 3 NĂM 2009 (3/2/2010)

Ngày 18 tháng 10 năm 2009, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã hoàn thành bảng Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3 năm 2009
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐƯỢC GIẢI TOẢ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU HSI (19/9/2009)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh đã hoàn thành việc giải toả hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu HSI cho cổ đông
Báo Cáo Tài Chính Quí II (29/7/2009)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã hòan thành báo cáo tài chính đã được sóat xét
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2009 (2/5/2009)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh đã hoàn thành bảng báo cáo tài chính quí 1 năm 2009
BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (2/5/2009)

Ngày 25 tháng 04 năm 2009, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh đã tổ chức thành công Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2009.