Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN BCTC 2016

Giải trình ý kiến kiểm toán loại trừ BCTC năm 2016"
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIẾM TOÁN 2016

Báo cáo tài chính HN đã kiểm toán 2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN 2016
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (Tiếp theo)

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất 2016
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (tiếp theo)

Phần này bao gồm các nội dung sau: Báo Cáo của Hội Đồng Quản Trị, Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông