Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 P.3 ( Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất 2016 )

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 P.3 ( Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất 2016 )
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 P.2 ( Báo Cáo của HĐQT Cty, Biên Bản & Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông )

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 P.2 ( Báo Cáo của HĐQT Cty, Biên Bản & Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông )
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 P.1

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 P.1
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHUYÊN MỤC NÀY SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC CHO TỚI NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Thông Báo Thay Đổi Ngày Hội Đồng Cổ Đông Cty CP VTTH & Phân Bón Hóa Sinh

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty - Ông Vũ Xuân Ngọc

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty - Ông Vũ Xuân Ngọc
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4
TRANG ĐẦU12345678910...2526TRANG CUỐI