GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng; Bổ nhiệm Giám đốc tài chính

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

Báo cáo tài chính riêng Quí 1 năm 2015

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây

Xem thêm >>

Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán.

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây

Xem thêm >>

Điều lệ sửa đổi năm 2015

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2014

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2014

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2014

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty
Cổ đông

Kể từ ngày 04/04/2018, cổ phiếu HSI đã được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch. Kính mời quí vị...