GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây

Xem thêm >>

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2015

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2015

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QÚI II 2015

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II NĂM 2015

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

Giải trình chậm CBTT

18-05-2018

Kính mời quí vị quan tâm xem file đính kèm sau đây.

Xem thêm >>

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2015

18-05-2018

Kính mời quý vị quan tâm xem file đính kèm sau.

Xem thêm >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video giới thiệu công ty
Cổ đông

Kể từ ngày 04/04/2018, cổ phiếu HSI đã được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch. Kính mời quí vị...